สีธาตุดิน

ธาตุดิน

ไอคอนธาตุดิน

ธาตุดิน

มีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยน เข้าอกเข้าใจผู้อื่น เดินทางสายกลาง สุขุมและหนักแน่น มีความเป็นผู้ใหญ่สูง ซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณคน มีคุณธรรม เชื่อถือได้