ลายม้าที่ฉลุด้านหน้าลายม้าที่ฉลุด้านหลัง
ลายเต่าที่ฉลุด้านหน้าลายเต่าที่ฉลุด้านหลัง
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยด้านหน้าเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยด้านหลัง
เจ้าแม่กวนอิมด้านหน้าเจ้าแม่กวนอิมด้านหลัง