สีธาตุไม้

ธาตุไม้

ไอคอนธาตุไม้

ธาตุไม้

มีลักษณะนิสัยใจดี ใจกว้างดั่งหินผา แต่แอบโกรธง่าย ไม่ค่อยมีความเป็นระเบียบแบบแผนเท่าไหร่ แต่เป็นคนมีเสน่ห์ มีเมตตากรุณา ขยันขันแข็ง กระตือรือร้นในการทำงาน หนักแน่น รักศัดิ์ศรี มีคุณธรรม รักสงบ ขี้สงสาร